از شرکت گچ کارخانه با مسئولیت محدود yenbu yanbu saudi arabia gypsum www daleeli com en fa مشخصات شرکت گچ کارخانه مونو 8 32:00